+45 86 270 271

Kliniknøgletal 2014

Vi har på baggrund af regnskabstal for vores tandlægeklienter udarbejdet nøgletalsstatistik ”Nøgletal 2014 pr. klinikejer”.

Udgivet den - 12. november 2015 9:13


KLINIKNØGLETAL 2014

AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker.

Se statistikken HER

Nøgletalsoversigten for 2014 er udarbejdet på basis af regnskabstal fra vore tandlæge-klienter. AROS statsautoriserede revisorer repræsenterer en væsentlig del af de danske privatpraktiserende tandlæger.
Nøgletallene kan indgå som et værdifuldt analyseværktøj for den enkelte tandlæge. Ved sammenholdelse med tandlægens egne regnskabstal viser oversigten på en overskuelig måde afvigelser i udviklingstendenser og indtjeningsmønsteret, som kan danne grund-laget for en nærmere analyse.

Nøgletalsoversigten viser årets gennemsnitstal pr. klinikejer fordelt på klinikker med en klinikomsætning på indtil DKK 3½ mio., fra DKK 3½ til 6½ mio., fra DKK 6½ til 10 mio. og med en klinikomsætning over DKK 10 mio. De enkelte udgiftsposter vises både i DKK og i deres procentvise andel af omsætningen.

For at skabe den nødvendige sammenligning, er de inddaterede regnskabsoplysninger justeret på en række områder. For klinikker der drives i anpartsselskab elimineres klinikejerens eget vederlag i form af gage, pension og firmabil mv. Klinikdriften viser herefter klinikejerens reelle indtjening, og er samtidig direkte sammenlignelig med klinikker drevet i personligt regi. Der er endvidere taget højde for forskelle i klinikkernes lokaleforhold, således at klinikker i egen ejendom er sammenlignelige med klinikker i lejede lokaler.

Af hensyn til overskueligheden er nøgletalsoversigten udformet således, at den fylder en A4 side. Vi har valgt denne begrænsning vel vidende, at en brancheanalyse ikke kan tage højde for alle individuelle forhold.

I det efterfølgende vil vi kommentere gennemsnitstallene for alle klinikker 2014 sammenholdt med 2013.

Omsætningen pr. klinikejer er steget fra TDKK 4.476 i 2013 til TDKK 4.683 i 2014. Som det fremgår af oversigten er honoraret fra patienter steget fra TDKK 3.804 i 2013 til TDKK 4.009 i 2014. Sygesikringsandelen er steget fra TDKK 672 i 2013 til TDKK 675 i 2014 men er dog procentvis faldende. Samlet set er omsætningen steget med TDKK 207 pr. klinikejer.

Statistikken viser yderligere, at klinikkernes gennemsnitlige resultat før afskrivninger og finansieringsposter pr. klinikejer er steget fra TDKK 1.379 i 2013 til TDKK 1.414 i 2014. På trods af stigningen er overskudsgraden (resultat før finansielle poster og af-skrivninger/omsætningen) faldet fra 30,80 % af omsætningen i 2013 til 30,19 % af om-sætningen i 2014.

Vareforbruget (materialeforbrug og teknik) udviser et procentvist fald på 0,28 % -point fra 13,90 % af omsætningen i 2013 til 13,62 % af omsætningen i 2014. Faldet kan hovedsageligt henføres til teknik-udgifterne.

Klinikkernes personaleomkostninger udviser i imidlertid en stigning på 0,85 % -point af omsætningen fra 2013 til 2014 og er dermed årsagen til faldet i overskudsgraden på 0,61 % point.

Endelig ses en samlet men mindre væsentlig procentvis stigning i lokaleomkostninger og andre eksterne omkostninger fra 16,22 % i 2013 til 16,27 % i 2014.

Det bemærkes, at resultatudviklingen har været forskellig for de enkelte klinikstørrelser, idet de mindre klinikker har haft en faldende indtjening pr. klinikejer, mens de største klinikker har haft en stigende indtjening pr. klinikejer.

Aros Statsautoriserede Revisorer I/S
Den 21. oktober 2015