+45 86 270 271

Tandlægestatistik 2016

AROS statsautoriserede revisorer har i lighed med tidligere år udarbejdet nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker.

Udgivet den - 03. november 2017 12:52


AROS statsautoriserede revisorer I/S har i lighed med tidligere år udarbejdet nærværende nøgletalsoversigt for tandlægeklinikker. Årets kliniknøgletal for 2016 forelå ultimo oktober 2017.

Se statistikken HER

Nøgletalsoversigten for 2016 er udarbejdet på basis af regnskabstal fra vore egne tandlægeklienter. AROS statsautoriserede revisorer I/S repræsenterer en væsentlig del af de danske privatpraktiserende tandlæger.

Nøgletallene kan indgå som et værdifuldt analyseværktøj for de enkelte tandlæger. Ved sammenholdelse med tandlægens egne regnskabstal påviser oversigten på en overskuelig måde afvigelser i udviklingstendenser og indtjeningsmønsteret, som kan danne grundlaget for en nærmere analyse.

Nøgletalsoversigten viser årets gennemsnitstal pr. klinikejer fordelt på klinikker med en klinikomsætning under DKK 3½ mio., fra DKK 3½ til 6½ mio., fra DKK 6½ til 10 mio. og med en klinikomsætning over DKK 10 mio. De enkelte udgiftsposter vises både i DKK og i deres procentvise andel af omsætningen.

For at skabe den nødvendige sammenlignelighed er de inddaterede regnskabsoplysninger justeret på en række områder. I klinikker der drives i anpartsselskabsform elimineres klinikejerens eget vederlag i form af gage, pension og firmabil mv. Nøgletallene afspejler herefter klinikejerens reelle indtjening, og gøres samtidig direkte sammenlignelig med klinikdrift i personligt regi. Der er endvidere taget højde for forskelle i klinikkernes lokaleforhold, således at klinikker i egen ejendom hermed bliver sammenlignelige med klinikker i lejede lokaler.

Af hensyn til overskueligheden er nøgletalsoversigten udformet således, at den kun fylder en A4 side. Vi har valgt denne begrænsning vel vidende, at en brancheanalyse ikke kan tage højde for alle individuelle forhold.

I det efterfølgende vil vi kommentere gennemsnitstallene for alle klinikker for 2016 sammenholdt med tallene for 2015.

Omsætning

Omsætningen pr. klinikejer er steget fra TDKK 4.913 i 2015 til TDKK 4.990 i 2016. Som det fremgår af oversigten er honoraret fra patienter steget fra TDKK 4.104 i 2015 til TDKK 4.141 i 2016. Sygesikringsandelen er steget fra TDKK 809 i 2015 til TDKK 849 i 2016. Samlet set er omsætningen steget med TDKK 77 pr. klinikejer svarende til en stigning på 1,6 %.

Vareforbrug

Vareforbruget (materialeforbrug og teknik) udviser et fald fra 13,28 % af omsætningen i 2015 til 12,87 % af omsætningen i 2016. Faldet vedrører primært teknikudgifter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne udviser en stigning fra 40,10 % af omsætningen i 2015 til 40,23 % af omsætningen i 2016. Personaleomkostninger er den største udgiftspost i regnskabet. Posten har således en væsentlig indflydelse på resultatet.

Lokaleomkostninger og andre eksterne omkostninger

Lokaleomkostningerne udviser et fald fra 5,03 % af omsætningen i 2015 til 4,91 % af omsætningen i 2016.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger udviser et fald fra 10,74 % af omsætningen i 2015 til 10,68 % af omsætningen i 2016.

Resultat før finansielle poster og afskrivninger pr. klinikejer

Statistikken viser yderligere, at klinikkernes gennemsnitlige resultat før finansielle poster og afskrivninger pr. klinikejer er steget fra TDKK 1.515 i 2015 til TDKK 1.562 i 2016. Som følge af ovenstående er overskudsgraden (resultat før finansielle poster og afskrivninger/omsætningen) steget fra 30,84 % af omsætningen i 2015 til 31,31 % af omsætningen i 2016.

Stigningen i klinikkernes resultat før finansielle poster og afskrivninger vedrører således både stigninger i klinikkens omsætning og overskudsgrad.

Det bemærkes, at resultatudviklingen har været forskellig for de enkelte klinikstørrelser.


Aros Statsautoriserede Revisorer I/S

oktober 2017